Ny bok: Forbindelsens filosofi
Tilnærmelser til å erkjenne og anerkjenne en usynlig virkelighet. Et essay. Forbindelsens filosofi handler, som tittelen antyder, om forbindelsen mellom det mysteriet den ytre kosmiske virkeligheten er, og det indre livsmysteriet. Boken undersøker muligheten for at vår tid er rede for dette: at forbindelsen til det vi kan kalle det gudommelige går gjennom å finne det inne i oss, ikke i en ytre religion eller metafysikk. Forbindelsens filosofi Sophia Prezz Forlag 2012. 17x24 cm, 110 s. Pris: 150,-
Fra boka: "Menneskeheten har til alle kjente tider, og i alle kjente samfunn – bortsett fra vårt eget, det moderne samfunn – pleiet forbindelsen til gudene, til en skjult virkelighet. Religionen ivaretok denne forbindelsen, gjennom viten og kunnskap, og gjennom ritualer og magiske handlinger. Den kunnskapen et samfunn innehadde om den guddommelige verden ble retningsgivende og bestemmende for hele kulturen, fra de minste ting i enkeltmenneskets liv til samfunnets større organisasjon. Det moderne samfunn er det eneste kjente samfunn der religion kun har en perifer rolle i kulturen som helhet, der religion er noe som kan bety noe i enkeltmenneskets liv, men som ikke er en grunnleggende side ved kulturens bevissthetsform. Det moderne samfunn er den mest dominerende kulturen i vår nåværende verden, men den er et fenomen som kun har vart i ca. 200 år, hvis man forholder seg til definisjonen på en moderne kultur: sekularisering, teknologisering, fremmedgjøring. Den moderne kultur er slikt sett – enda – en fremmedhet i menneskehetens 20.000 års kjente historie. Denne moderne kulturen, som vi nå befinner oss i og mer eller mindre tar for gitt, anser som normalitet, - denne kulturen adskiller seg kraftig fra menneskehetens kjente kulturhistorie. Alle andre kulturer, til alle tider, har vært fundert på et forhold til usynlige krefter og dimensjoner, dimensjoner som har vært ansett som guddommelige."

"Den som ikke har tatt reisen til himmelen er ingen kunstner." William Blake